Algemeen
Het college van kerkrentmeesters behartigt de financiële en zakelijke belangen van de gehele Hervormde Gemeente waartoe behoren:

  • Wijkgemeente De Ark
  • Wijkgemeente Dorp
  • Wijkgemeente Elim

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit afgevaardigden van de drie wijkgemeenten, die in principe allen deel uitmaken van hun wijkkerkenraad in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters telt in totaal minimaal 9 stemgerechtigde leden en het dagelijks bestuur wordt uit hun midden gekozen. De samenstelling van het huidige dagelijks bestuur is als volgt:

J.C. van der Linden, voorzitter (wijkgemeente Elim)
W. Spruijt, secretaris (wijkgemeente De Ark)
T. Nieuwenhuijzen, penningmeester (wijkgemeente Dorp)

Financiën en administratie
De geldmiddelen die nodig zijn om als kerkelijke gemeente aan alle financiële en materiële verplichtingen te voldoen worden bijeengebracht door:

– Vrijwillige bijdragen (o.a. actie Kerkbalans)
– Collecten
– Giften en legaten

Onze gemeente doet mee aan de jaarlijkse actie kerkbalans, die de belangrijkste bron vormt voor de beschikbare middelen. De administratie van de vrijwillige bijdragen wordt gedaan door het college van kerkrentmeesters, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het systeem LRP (Landelijke Registratie Protestantse kerk).

In samenspraak met de diaconie en de landelijke richtlijnen wordt er jaarlijks een collecteplan opgesteld. Dit collecteplan dient goedgekeurd te worden door de algemene kerkenraad. Naast de actie kerkbalans en de collecteopbrengsten ontving het college de afgelopen jaren, en hopelijk zal dit ook de komende jaren het geval zijn, regelmatig giften en legaten. Hoewel in het geval van giften in veel gevallen sprake is van kleine bedragen, betekenen deze giften op jaarbasis toch een aanzienlijke inkomstenbron.

Na afloop van elk kalenderjaar wordt er een financiële verantwoording afgelegd door middel van het samenstellen van een jaarrekening. Deze jaarrekening dient na goedkeuring door het college van kerkrentmeesters ook nog goedgekeurd te worden door de algemene kerkenraad. Na deze laatste goedkeuring wordt de jaarrekening in beknopte vorm gepubliceerd in het kerkblad.

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is gevestigd in “De Ark” aan de Olijfgaarde. Het bureau is geopend op dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur, tel: 6816762. Correspondentieadres: Postbus 87, 3340 AB H.I.Ambacht, email: kerkelijkbureau@hervormdambacht.nl.

De vragen waarmee u terecht kunt bij het kerkelijk bureau zijn onder meer:
– Mutaties lidmatenbestand (adreswijziging e.d.)
– Abonnementen kerkblad
– Vragen m.b.t. verspreiding kerkblad

Door de wet op de gemeentelijke basisadministratie is het de burgerlijke gemeente niet toegestaan gegevens van de burgerlijke stand door te geven aan de kerken. Het is daarom belangrijk, wijzigingen zoals geboorte, overlijden, verhuizing, scheiding, etc. zelf aan het kerkelijk bureau door te geven.

Bankrekeningen PKN Hendrik-Ido-Ambacht en opties betaalwijze Actie Kerk Balans.
Binnen PKN Hendrik-Ido-Ambacht zijn er meerdere rekeningnummers voor diverse bestemmingen. Het gebeurde afgelopen jaar veelvuldig dat bedragen door gemeenteleden werden overgemaakt naar rekeningnummers, die voor een ander doel bestemd zijn. Dit leidde tot veel handwerk voor de kerkrentmeesters en gemeenteleden werden (achteraf bezien) onnodig benaderd over geconstateerde achterstand m.b.t. toegezegde bijdragen van de Actie Kerk Balans.

Om de verwerking van de financiële transacties zo efficiënt mogelijk te verwerken zijn er binnen de PKN Hendrik-Ido-Ambacht diverse bankrekeningen in gebruik (zie het onderstaande schema).

Vriendelijk verzoeken wij u om de bankrekeningen te gebruiken voor de daarvoor bestemde doelen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

*) Opties betaalwijze:

  1. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) machtigen om uw toezegging automatisch, in de door u aangegeven maand(en), te incasseren.
  2. Automatisch overschrijven op de door u gekozen momenten.
  3. Zelf overschrijven op de door u gekozen momenten.

Optie 1 heeft de voorkeur van het CvK, omdat dit met de financiële systemen door de kerkrentmees-ters het meest efficiënt verwerkt kan worden, en bij deze betaalwijze de laagste bankkosten worden ingehouden.
Bijkomend voordeel is, dat u er geen omkijken naar heeft. Het enige waar u aandacht voor dient te hebben, is dat er voldoende saldo op de aangegeven rekening aanwezig is; en dat u het CvK informeert als uw bankrekening, waar de incasso van wordt gedaan, in de loop van het jaar gaat wijzigen.

Met optie 1 bereikt u het best het gestelde doel van uw bijdrage.