Algemeen
Het college van kerkrentmeesters behartigt de financiële en zakelijke belangen van de gehele Hervormde Gemeente waartoe behoren:

  • Wijkgemeente De Ark
  • Wijkgemeente Dorp
  • Wijkgemeente Elim

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit afgevaardigden van de drie wijkgemeenten, die in principe allen deel uitmaken van hun wijkkerkenraad in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Het college van kerkrentmeesters telt in totaal minimaal 9 stemgerechtigde leden en het dagelijks bestuur wordt uit hun midden gekozen. De samenstelling van het huidige dagelijks bestuur is als volgt:

J.C. van der Linden, voorzitter (wijkgemeente Elim)
P.W. Spruijt-Mom, secretaris (wijkgemeente De Ark)
T. Nieuwenhuijzen, penningmeester (wijkgemeente Dorp)

Centraal en algemeen emailadres van het college: krm@hervormdambacht.nl

Financiën en administratie
De kerk ontvangt geen subsidie en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van de gelden die binnen komen door:

– Vrijwillige bijdragen (o.a. actie Kerkbalans, meer informatie onder schema)
– Collecten
– Giften en legaten

Onze gemeente doet mee aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans (AKB), die de belangrijkste bron vormt voor de beschikbare middelen. De administratie van de vrijwillige bijdragen wordt gedaan door het College van Kerkrentmeesters, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ledenadministratie in LRP (Landelijke Registratie Protestantse kerk).

In samenspraak met de diaconie en de landelijke richtlijnen wordt er jaarlijks een collecteplan opgesteld. Dit collecteplan dient goedgekeurd te worden door de Algemene Kerkenraad. Naast de AKB en de collecteopbrengsten ontvangt het college giften en legaten. Hoewel, in het geval van giften, in veel gevallen sprake is van kleine bedragen, betekenen deze giften op jaarbasis toch een aanzienlijke inkomstenbron.

Na afloop van elk kalenderjaar wordt er een financiële verantwoording afgelegd door middel van het samenstellen van een jaarrekening. Deze jaarrekening dient na goedkeuring door het college van kerkrentmeesters ook nog goedgekeurd te worden door de algemene kerkenraad. Na deze laatste goedkeuring wordt de jaarrekening in beknopte vorm gepubliceerd in het kerkblad en ingediend bij de Centrale Commissie van de PKN.

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is gevestigd in “De Ark” aan de Olijfgaarde. Het bureau is geopend op dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur, tel: 6816762. Correspondentieadres: Postbus 87, 3340 AB H.I.Ambacht, email: kerkelijkbureau@hervormdambacht.nl.

De vragen waarmee u terecht kunt bij het kerkelijk bureau zijn onder meer:
– Mutaties ledenbestand (adreswijziging e.d.)
– Abonnementen kerkblad
– Vragen m.b.t. verspreiding kerkblad

Door de wet op de gemeentelijke basisadministratie is het de burgerlijke gemeente niet toegestaan gegevens van de burgerlijke stand door te geven aan de kerken. Het is daarom belangrijk, wijzigingen zoals geboorte, overlijden, verhuizing, scheiding, etc. zelf aan het kerkelijk bureau door te geven.

Bankrekeningen PKN Hendrik-Ido-Ambacht en opties betaalwijze AKB.

Er zijn meerdere rekeningnummers voor diverse bestemmingen. Wilt u bij het overmaken van uw gift/bijdrage het bankrekeningnummer gebruiken?

*) Opties betaalwijze:

AKB informatie:

In januari ontvangt ieder lid van onze Hervormde Gemeente een envelop met daarin een formulier voor het toezeggen van de vrijwillige bijdrage voor het nieuwe jaar. Deze worden in Hendrik-Ido-Ambacht (en in een klein deel van Zwijndrecht) rondgebracht door vrijwilligers uit onze kerken. Leden die buiten de gemeentegrenzen woonachtig zijn, ontvangen het formulier via de post. De toezeggingsformulieren worden ook weer opgehaald, maar kunnen ook in de kerk worden ingeleverd of (voor de leden buiten Hendrik-Ido-Ambacht) via de antwoordenvelop worden verzonden naar het centrale postadres.

Voor het overmaken van uw financiële toezegging zijn de volgende opties:

  1. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) machtigen om uw toezegging automatisch, in de maanden februari-november, te incasseren. Uw totale toezegging wordt dan in 10 termijnen opgesplist.
  2. Automatisch incasseren op de door u gekozen momenten.
  3. Zelf overschrijven op de door u gekozen momenten.

Het rekeningnummer voor de AKB is: NL31RABO 0377 551724

Voor het instand houden van onze 3 wijkgemeenten en het onderhoud van 3 kerkgebouwen is jaarlijks veel geld nodig. En hoewel de kerkrentmeesters verantwoordelijk zijn voor de zakelijke kant van de kerk, willen we vooral dat onze 3 kerken een plek zijn waar ruimte is voor iedereen en waar de gemeente kan groeien en bloeien.  Dat kan alleen met uw steun!

We willen benadrukken dat uw toezegging een vrijwillige bijdrage is en ieder mag geven naar zijn eigen financiële mogelijkheid. Wilt u toch een richtlijn hebben, dan is deze voor 2023 als volgt opgesteld:

Richtlijnen 2023:

Netto maandinkomen:                                Jaarlijkse toezegging Kerkbalans

< 1000                                                             € 125

< 2000                                                             € 750

< 3000                                                             € 1500

< 4000                                                             € 2500

< 5000                                                             € 3500

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente of diaconie. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 43%.

Met de Schenkcalculator op Schenkcalculator – Protestantse Kerk kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. De website laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een schenking vanaf €750.   

We zouden het bijzonder op prijs stellen als u dat wilt doen. Want op die manier kunnen we het werk van de gemeente ook de komende jaren blijven voortzetten. Het is niet meer nodig om deze periodieke gift bij een notaris te laten vastleggen, maar een overeenkomst met Hervormd Ambacht is voldoende. Het formulier voor deze overeenkomst kunt u opvragen bij kerkrentmeester Frank van der Pol via fvdpol@hervormdambacht.nl