Zendingsbeleid

Motivatie
De apostel Petrus schrijft in één van zijn brieven: “Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden door klinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen”. Dit vat prachtig samen waarom wij, als commissie in leven geroepen zijn. De mensen die uitgezonden zijn kunnen daar hun gaven inzetten ter eer van God, we de onze hier. Het één kan niet zonder het ander en samen is het mogelijk om het woord van God te verspreiden over alle volken en natiën.

Visie
Als gemeente van Christus leven wij vanuit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en willen daarom betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie in de wereld.

Missie
Wij ondersteunen zendingswerkers die buiten Nederland betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie en die zich verbonden weten met de identiteit van onze gemeente.

Taken van de zendingscommissie
Eén van de belangrijkste taken van de zendingscommissie is het stimuleren van het zendingsbewustzijn in de gemeente en het gebed van de gemeente. Dit krijgt vorm middels de jaarlijkse zendingszondag en het regelmatig onder de aandacht brengen van zending door het aandragen van gebedspunten, publicaties in kerkblad, website, beamers, enz.
Daarnaast zoeken we steeds naar momenten om de zendingswerkers de gelegenheid te geven zichzelf en hun project of werk te presenteren aan de gemeente. Als Hervormd Ambacht kiezen we één of meerdere projecten waaraan we onszelf voor een aantal jaar aan verbinden.
De financiële ondersteuning krijgt inhoud door de zendingscollecten, acties, persoonlijke ondersteuning door gemeenteleden en de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerken.
Tot slot zijn wij er om ondersteuning te geven aan gemeenteleden die erover nadenken om zelf zendingswerk te gaan doen.Door te luisteren, mee te denken en te bidden willen we anderen stimuleren en ondersteunen in een oriëntatie op een plek in de zending.